You are currently viewing UREDITEV KAMNIŠKE BISTRICE ETAPA 2
 • Post author:
 • Post category:Novice

Osnutek zapisnika s sestanka glede urejanja Kamniške Bistrice ETAPA 2/v slikah uradni zapisnik

 • DOGOVORI SESTANKA iz dne 25. 4. 2024, PGD HOMEC, ura:  16:30 – 18:50

Sestanek je potekal na vabilo Občine Domžale iz dne 11. april 2024 (št. 0321-1/2024-111), Ureditev Kamniške Bistrice Etapa 2 – Šmarca – Radomlje.

Vabilu so se odzvali vsi, razen DRSV, Blaž Mozetič ter Iris Oražem sta se opravičila (priloga: Lista prisotnosti)

Sestanek je bil namenjen za pregled dosedanjega stanja, faz projekta ter določitev ciljev in sklepov za naprej (terminski plan)

Začetno besedo sta imela strokovnjaka g. Primož Banovec ter Martin Kos, katera sta predstavila svoje idejne študije. Banovec je opisal stanje kaj se je zgodil 4. 8. 2024, kako je reka Kamniška Bistrica prestopila bregove, kakšna je bila previdena stimulacija in da se je dejansko točno to zgodilo (Stimulacijski prikaz poplav na državnem Atlasu – 100 – 150 letne vode).

Nekaj predlogov:

 • Porušitev nasipa dolvodno na levi brežini, saj je postavljen nelegalno na državni lastnini
 • Prikaz novega nasipa dolvodno od Šmarce do Radomlj
 • Šmarski nasip – višji za 1,5 metrov ter razširjen.
 • Na levi strani dolvodno Kamniške Bistrice pa so predvideni zadrževalniki (kasete), da bi obvarovali pred poplavami tudi naselje Hudo in Volčji Potok ter Radomlje.
 • Na državni ravni je projekt ureditev Kamniške Bistrice na visoki prioriteti
 • Problem je edino plinovod, saj je preplitvo položen v Kamniški Bistrici, kar pomeni, da se na tistem delu reke ne da poglobiti.
 • Projekt je planiran od Šmarce do mostu v Radomljah
 • Trenutno potekajo še vedno sanacijski ukrepi
 • V prihodnosti se računajo tudi večji pretoki Kamniške Beatrice in sicer cca 460 m3 – novi standardi protipoplavne varnosti.

Grafična predstavitev (Martin Kos)

 • Tabela lastnikov zemljišč (parcel)
 • Idejna zasnova za katastrski elaborat je bila vzeta iz leta 2017
Kratkoročni cilji
 • Gozdarji – nimajo težav za privolitev projekta – manjši posek gozda na levi strani brega Kamniške Bistrice – Nožice
 • Predlog civilne zaščite – odkup zemljišč
 • Znižanje gladine reke Kamniške Bistrice za cca 35 – 50 m
 • Dolvodno sčistiti levi breg in ovinek, da bo struga bolj pretočna, prevodena, predlogi za obvode, vendar potem je potrebno reko speljati nazaj v Bistrico.
 • Prihodnost
 • Postavitev zadrževalnikov
 • Povišati nasipe povišati cesto
 • Okvirni grafični projekti so že narejeni, vendar se trenutno še sloni k pobudam, razmišljanju
 • KS Radomlje – prav tako je predviden nasip za zaščito Radomlje
Časovni okvir
 • Drugo leto pričetek gradnje
 • Potrebno pridobiti zemljišča, saj bo v nasprotnem primeru potreben OPPN kar bi pa časovno vzelo preveč časa
 • Zagotoviti poplavno varnost vseh

Glede Mlinščice tudi strokovnjaki nimajo še konkretne rešitve, gre za nek neurejen kaos, problematično, glede pretokov, suša, rib, nasipov, čiščenja

Cilj

 • ureditev celotne trase naenkrat oz. kot celota oz. lahko govorimo o dveh pod fazah
 • Glede na sanacijski načrt bi eventualno že letos lahko uredili razbremenili kanal.

Glede problematike Arboretum – se v ta projekt ne bo vključil, saj je to preobsežen in prevelik projekt,

 1. G. Srša predstavil terminski plan (priloga)

SKLEP:

 1. Pregled predstavitvenega projekta (Banovec in Kos)
 2. Matjaž Srša (Tehnična in postopkovna predstavitev)
 3. Določitev naslednjega sestanka: sreda, 22. 5. 2024 ob 16:30 PGD Homec

Posredovati zapisnim s kontakti vsem prisotnim